Rady rodičům

Než půjde Vaše dítě do mateřské školy
Co s sebou:
bačkůrky (z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme pantofle a boty cross)
tričko, slabší kalhoty (legíny, tepláky) na převlečení do tříd
tepláková souprava nebo slabší kalhoty na pobyt venku
spodní prádlo, ponožky a punčocháče, tričko (náhradní)- v sáčku
pyžamo nebo noční košilka
dbát na přiměřené oblečení dětí dle ročního období
podepsat veškeré součásti oděvů a obuv svých dětí

Rada:
Rodiče by se měli zajímat o to, co dítě v MŠ dělá, co ho během dne zaujalo, čemu se naučilo. Snažte se hodně s dítětem povídat, vést je k tomu, aby bylo samostatné a dokázalo samostatně vyprávět.
Doporučení rodičům:

vodit děti do MŠ zdravé
předávat děti osobně pedag. pracovníkům s informací o zdravotním stavu (v žádném případě neposílat děti s a m o t n é )
oznámit výskyt infekčního onemocnění dítěte jakož i členů jejich rodiny
dodržovat a nepřekračovat provozní dobu MŠ (6:30–17.00 hodin) Pracoviště na adrese Pražská 525 a Bulharská 1900 (7.00 – 17.00)
sledovat všechny informace (šatna dětí)
dbát na přiměřené oblečení dětí dle ročního období (pláštěnka, holínky, šála, rukavice, čepice, v letním období pokrývku hlavy apod.)
podepsat veškeré součásti oděvů a obuv svých dětí
dodržovat termíny placení stravného a úplaty za vzdělávání
nevodit do prostor mateřské školy žádná zvířata!
Ve všech budovách a prostorách mateřské školy platí přísný zákaz používání alkoholu a přísný zákaz kouření.

Prosíme rodiče, nedávejte dětem do MŠ cenné věci (prstýnky, řetízky, peníze, nezajištěné náušnice). Za jejich ztrátu nemůžeme ručit a ztráta je potom pro obě strany (rodič i MŠ) velice nepříjemná.

Pokud máte nějaké pochybnosti ohledně jednání paní učitelky, nejprve jí o tom informujte a sdělte jí své názory. Většina nejasností je pouze nedorozumění. Pokud ani poté nebude spokojeni, sdělte své problémy paní ředitelce. Dojte tak k rychlejší nápravě než když řešíte problém „za rohem“.

My důvěřujeme Vám, Vy důvěřujete nám. Jsme tu pro Vás a šťastné dítě je v rukou nás všech. Jediná správná cesta je cesta spolupráce, vzájemné důvěry, otevřenosti a přátelství.

Pravidla školky
Přijímání dětí
Do mateřské školy se přijímají děti po dovršení 3 let. Zákonný zástupce dítěte je povinný doložit doklad o očkování dítěte dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. a mohou se přijímat děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním (doklad o očkování – očkovací průkaz)=potvrzení od lékaře na evidenčním listu. Zákonní zástupci jsou povinni nahlásit všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení, změnu zdravotní pojišťovny a změnu bydliště.
Zápis dětí
Děti jsou přijímány dle zákona 561/2004 Sb., o přijímání dětí rozhoduje ředitelka MŠ, v případě vyššího zájmu ve spolupráci se zřizovatelem jsou vydána kritéria pro přijímání dětí. Děti jsou přijímány na základě zápisu do MŠ. Rodiče nebo zákonní zástupci obdrží „Rozhodnutí o zařazení do předškolního zařízení“. Mateřská škola má devět tříd, rozdělených přibližně podle věku dětí. Každá třída má svůj denní, týdenní a měsíční program, který je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na potřeby a zájmy dětí. Mateřská škola pracuje podle nového vzdělávacího programu RVP (Rámcově vzdělávací program) a zároveň nabízí řadu zajímavých doplňků. Režim dne je přizpůsobený potřebám a zájmům dětí.
Adaptace:
Adaptační dobu upravujeme dle potřeb dítěte a po konzultaci s rodiči. Během adaptace se přihlíží ke každému dítěti individuálně a postup je domlouván s rodiči. První den nástupu do MŠ mohou být rodiče s dětmi ve třídě.
Omlouvání a absence dětí:
Dítě je nutné omluvit za předpokladu, že onemocní infekční nemocí a dále při absenci delší než 2 týdny. Po této době se neomluvené dítě z docházky do MŠ vyřazuje. Podle § 35 odst. 1 písm. a), b),c) a písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím upozornění zástupce dítěte:
1. dítě se bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
2. zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
3. ukončení dítěte doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení
4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo úplatu za školní stravování v dohodnutém termínu
Bezpečnost dětí
Podle § 29 zákona č. 561/2004 Sb., za bezpečnost dětí zodpovídá pedagogický pracovník mateřské školy od okamžiku, kdy jí zákonný zástupce osobně předá dítě a to až do doby, kdy si opět zákonný zástupce dítě osobně z MŠ vyzvedne. Při zajišťování akcí školy (např. výjezdy do škol v přírodě, výlety apod.) rozhodne ředitelka MŠ o počtu pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví podle § 5 odst. 1–5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.
Nastane-li úraz dítěte, musí ředitelka MŠ nebo pedagogický pracovník školy okamžitě hlásit úraz zákonnému zástupci dítěte (vyhl. č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí a mládeže). Úrazy se evidují v knize úrazů, která je založena u ředitelky MŠ a je k nahlédnutí zákonným zástupcům.
Předávání dětí a vyzvedávání dětí
Zákonný zástupce je povinen dítě předat osobně pedagogickému pracovníku, jestliže přijde dítě do MŠ samotné nebo zákonný zástupce pedag. pracovníkovi dítě osobně nepředá, pedagogický pracovník za něj nezodpovídá. Podle § 5 odst. 1 vyhl. č. 14/2005 Sb., pedagogický pracovník předá dítě rodičům nebo jejich zákonným zástupcům. Rodiče (zákonní zástupci) mohou písemně pověřit jinou osobu (formulář písemného pověření o vyzvedávání dětí z MŠ je k dispozici u pedag. pracovníků na třídách). Písemné pověření musí být ověřeno a potvrzeno ředitelkou školy, bez písemného pověření dítě nebude předáno nikomu jinému než jeho rodiči (zákon.zástupci)!

Úplata za předškolní vzdělávání: vzdělávání v poslední ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců.
Omezení bezúplatnosti  předškolního vzdělávání  na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením.
Příspěvek na úplatu za vzdělávání:

V souladu s ustanovením § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v návaznosti na vyhlášku č. 43/2006 Sb. a vnitřní směrnice, je stanovena výše úplaty za vzdělávání a školské služby ve výši 600,00 Kč za jeden kalendářní měsíc. Za stejných podmínek se postupuje i u cizinců.  Tato vyhláška je k nahlédnutí pro rodiče v mateřské škole. Školné se platí i v době nepřítomnosti nebo nemoci dítěte.
Stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ podávejte u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí k dalšímu řešení příslušných orgánů.